Markberedning på lavmarker

Om man bortser från avverkning så skulle jag säga att den skogliga åtgärd som är hårdast mot marklaven är markberedning. Ironiskt nog är markberedning en åtgärd som inte alls behöver vara så negativ för marklaven som den vanligtvis är. 

Markberedning görs för att hitta bra planteringspunkter vid plantering. Markberedning bidrar till att plantan får mindre konkurrens från annan vegetation, högre marktemperatur och löper mindre risk att utsättas för frost och snytbaggeskador. Bilden nedan visar en bra planterings punkt med ”omvänd torva” med blottad mineraljord.

Det finns olika sätt att markbereda. Markberedningen kan utföras med harv, fläckmarkberedare, högläggare eller grävskopa. Beroende på maskin så kan markberedningen bli intermittent, kontinuerlig eller riktad. Intermittent markberedning ger fläckar eller högar, fläckvis markberedning eller högläggning i dagligt tal. Kontinuerlig markberedning ger sammanhängande spår och kallas harvning. Riktad markberedning görs med grävskopa eller hacka och används oftast när det är väldigt stenigt. 

Val av markberedningen bör göras med hänsyn till ståndorten, alltså med hänsyn till platsen och dess förutsättningar; vilken vegetation som finns, hur stenigt det är och lutning. Att anpassa markberedningen till ståndorten är en del ståndortsanpassning. 

Hänsynen till renskötsel, eller marklaven, vid markberedning kallas skonsam markberedning. Skonsam markberedning är ett begrepp som tagits fram i bred samverkan mellan Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, Sveaskog och SSR. Det är alltså ett begrepp som skogsbranschen ska vara bekant med. Definitionen av skonsam markberedning lyder som följande vid skonsam markberedning får maximalt 20 % av marken vara påverkad på en mark med la täckning över 25 %. Om lavtäckningen är 10-25 % får maximalt 40 % av marken vara påverkad.

För att komma ner till en låg markpåverkan så måste man använda en högläggare eller fläckvismarkberedare. Eller ingen markberedning alls. Det är vid användningen av harv, som man får en alldeles för hög markpåverkan. 

Anledningen till att man vill hålla nere andelen påverkad mark har två anledningar. Dels för att marklaven inte trivs i rena mineraljordar, och dels för att lavtäckningen minskar vid markberedning.

Så, så fort markberedning kommer på tal på lavmarker, oavsett om det är 10%, 40% eller 100% marklavstäckning så ska skonsam markberedning tillämpas.  

Rulla till toppen