Röjning- den viktigaste åtgärden i skogen

Visste ni att röjning är den viktigaste åtgärden i skogsskötseln? Röjning är så viktigt så under mina tre första år på jägmästarprogrammet hade vi exakt samma föreläsning om röjning fem gånger.  Ändå så slarvas det med röjningen i skogarna anser jag, det sker slumpmässigt och hattigt. Visst att röjning sker någon gång, men faktorer som tidpunkt och trädslag är otroligt avgörande för det framtida beståndets struktur, utveckling och tålighet mot bland annat skador och stormar. 

Beroende på när röjningen sker så ger det olika resultat. Har man föryngrat med sådd eller naturligföryngring så krävs det först en plantröjning när träden är ca 0,5–1 m i och med det stora plantuppslaget man får, sedan en ungskogsröjning. En planterad barrskog ska röjas när träden är 2-4 meter. En faktor som gör att man skjuter på röjningen är älgbetning, då vill man ha upp skogarna i ”älgsäker höjd”, över 4 meter.  Tidiga röjningar ger grövre stammar, lägre röjningskostnad och mindre risk för skador. Tidigt röjning är vid en höjd på 2-4 meter.

Vanligen i planterade barr bestånd så röjer man för att få bort konkurrerande lövträd. De skogsbolag som är FSC Certifierade måste spara lövträd så att det finns minst 10% lövträd kvar vid varje åtgärd. 

Förutom att tidpunkten är viktigt, så är också tätheten en avgörande faktor. Ett för högt stamantal per hektar ger sämre utveckling på träden. Dessutom så ger ett för högt stamantal per hektar på en mager/svag mark (ofta lavmarker) en tätare skog som inte är gynnsamt för marklaven.   

Mått att hålla sig till är 

Så, för att koka ner ovanstående till något matnyttigt så som hänsyn till renskötseln, så ska man alltså röja skogen tidigt och hårt, vid 2-4 meter och ner till ett stamantal som ligger mellan 1300-1800 stammar per hektar. Detta gäller för lavmarker, som ofta är svaga eller magra marker. Ju lägre bonitet, desto lägre stam/ha

Samma stamantal per hektar kan och bör tillämpas när det gäller flyttleder och då oavsett om det är en svag eller god mark. Detta för att fortsätta att hålla flyttleden gles och kunna flytta renarna enkelt genom skogen även när skogen blir äldre.

Rulla till toppen