Plantera mera, eller?

Det mest uttjatade jag får höra från samebyar handlar om plantering och stamantal vid plantering. Skogsbolagen hävdar att de måste plantera ett visst stamantal per hektar enligt Skogsvårdslagen, ännu en sak som skogsbolagen hävdar är sant. Det står ingenstans att man måste plantera ett visst plantantal per hektar i Skogsvårdslagen, vad som däremot står är att man måste ha ett visst antal huvudplantor per hektar ett visst årtal efter slutavverkning. 

Senast tre år efter avverkning ska man vidtagit någon form av återväxtåtgärder, så som plantering eller sådd. Om man föryngrar med naturlig föryngring ska det finnas en föryngring efter 10 år. I skogsvårdslagen går det att finna nedanstående tabell som anger hur många plantor per hektar det ska finnas beroende på ståndortsindex och hur hög plantorna är. 

Ett begrepp som förekommer inom skogsbruket är huvudplantor eller huvudträdslag. Huvudplantor avser det trädslag som ska stå på ståndorten, kan vara det trädslag som är planterat eller sått. Är det planterat tall så är det tall som är huvudträdslaget. Vid beräkning av plantantal så är det i huvudsak huvudplantorna som ska räknas, men tex andra trädslag får också räknas in så som björk. 

Så som tidigare sagt så finns det inget krav på att man måste plantera ett visst antal plantor per hektar, utan det enda kravet som finns är att man ska nå upp till Skogsvårdslagens krav på antal huvudplantor.

På magrare marker så kan man plantera ett lägre plantantal medan bördigare marker klarar av ett högre plantantal. På magrare marker så är ett riktmärke att plantera 1800 plantor per ha. 

Rulla till toppen