Mer hyggesfria skogar åt folket, renarna och den biologiska mångfalden

Även fast det kan vara svårt att tro, så finns det alternativ till det dom traditionella kalhyggena som så många inte tycker om att se- nämligen hyggesfritt skogsbruk! 

Hyggesfria skogsbruksmetoder är vanligare än man tror. Det är i princip bara Sverige och Finland som tillämpar trakthyggesbruk, med stora kala hyggen och likåldrig homogen skog som resultat. 

Från renskötseln har man under en lång tid frågat efter andra, alternativa sätt att bruka skogen, just på grund av att trakthyggesbruket missgynnar renskötsel på många olika sätt. Även naturvården och den biologiska mångfalden gynnas av hyggesfria metoder jämfört med trakthyggesbruk. Det finns många fördelar med att inte lämna marken kal och ta bort alla träd. Till exempel så kan renarna gräva efter marklav för snön blir inte lika hårt packad som på en kal öppen yta, arter som behöver beskuggning har bättre chans att överleva om marken inte lämnas kal, och hänglaven som verkligen är knuten till det specifika trädet har en möjlighet att fortsätta finnas som renbete. För alla inblandade parter så är det oftast en fördel med hyggesfritt skogsbruk. Skogsägaren får dock ett mindre ekonomiskt utfall. 

När man läser om hyggesfritt skogsbruk på Skogsstyrelsens hemsida, så får jag intrycket att de är lite skeptiska till hyggesfritt. Skogsstyrelsen anser bland annat att hyggesfria metoder ska ses som ett komplement till trakthyggesbruk, och då bara på en begränsad del av skogsmarken. Hyggesfritt skogsbruk bör dock öka i omfattning där detta är motiverat för renskötseln och naturvård. Det står också att produktionspotentialen och det ekonomiska utfallet är till fördel för trakthyggesbruket. Men så ska vi ju ha i bakhuvudet att Skogsstyrelsen ska se till så de skogspolitiska målen nås. För enklat så innebär det att skogen ska brukas, kubiken ska in. 

Men vadå, Sverige är ett fritt land och som skogsägare så är man fri att göra nästan vad man vill med sin skog. Så min åsikt är att hyggesfria metoder borde användas mera, på områden där fler värden än bara skogsbruket är målet, så som exempelvis renbete och biologisk mångfald. Jag tänker att om hyggesfria metoder tillämpas i större utsträckning så kommer också hela branschen att få och tvingas till att få mer kunskap och nya arbetssätt så de kan hantera hyggesfritt skogsbruk bättre. Idag är det verkligen industrierna som styr hur skogarna ska avverkas, ”kubiken ska in” är ett uttryck i skogsbranschen som syftar på att industrierna ska ha massaved och timmer för att rulla. Här har varje enskild konsument möjlighet att trycka på marknaden, att efterfråga virke och material från hyggesfritt skötta skogar, Byggmax är en byggvarukedja som har uppmärksammat att deras kunder efterfrågar hyggesfritt

Så våga vara en normbrytande modig skogsägare som vill testa nya skogsbruksmetoder. För det är också så här med hyggesfria metoder, om det går åt pipan med den hyggesfria metod man testar så är det möjligt att gå tillbaka till trakthyggesbruket. Med andra ord, ingen större skada skedd.

Rulla till toppen